სერვისები

Services Basic

საკონსულტაციო მომსახურეობა

ბიზნესის დარეგისტრირება/მართვის საკითხები ფინანსური აღრიცხვის საკითხები საგადასახადო დაბეგვრასთან დაკავშირებული კითხვები

ქონების შეფასება

  უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება   მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობები, ავტოსატრანსპორტო  საშუალებები, მანქანა-დანადგარები, ზიანის შეფასება, წილის შეფასება, ბიზნესის შეფასება...

აუდიტორული მომსახურეობა

ფინასური ანგარიშგების აუდიტი (საინიციატივო, სავალდებულო) –  კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების (ბალანსი, მოგება-ზარალის, ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგების) ფინანსური აღრიცხვის შესაბამისობა...

საბუღალტრო მომსახურეობა

მცირე და საშუალო (SME) ბიზნესისთვის საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება პროგრამული უზრუნველოფა ფინანსური ანგარიშგების მომზადება დეკლარაციების შედგენა/გაგზავნა. საბუღალტრო აღრიცხვის დისტანციური წარმოება  კომპანიებს რომლებსაც თავისი...