აუდიტორული მომსახურეობა

აუდიტორული მომსახურეობა

  • ფინასური ანგარიშგების აუდიტი (საინიციატივო, სავალდებულო) –  კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების (ბალანსი, მოგება-ზარალის, ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგების) ფინანსური აღრიცხვის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან.
  • საგადასახადო აუდიტი – ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის მდგომარეობის შემოწმება,  საწარმოს საგადასახადო რისკების შეფასება და მათი მინიმუმამდე დაყვანა.

 

აუდიტის ჩატარების შედეგად თქვენ მიიღებთ აუდიტორულ დასკვნას, დაწვრილებით ანგარიშს გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების მითითებით, რეკომენდაციებს მათი აღმოფხვრის/გამოსწორების მიზნით და შიდა კონტროლის სისტემების სრულყოფისთვის.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.