საბუღალტრო მომსახურეობა

საბუღალტრო მომსახურეობა

მცირე და საშუალო (SME) ბიზნესისთვის

  • საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება
  • პროგრამული უზრუნველოფა
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება
  • დეკლარაციების შედგენა/გაგზავნა.
საბუღალტრო აღრიცხვის დისტანციური წარმოება
 კომპანიებს რომლებსაც თავისი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ადგილზე არ ესაჭიროებათ ბუღალტერი, ჩვენ ვთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურების გაწევას ჩვენი ოფისიდან. ჩვენი სპეციალისტი კომპანიის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით უზრუნველყოფს პირველადი დოკუმენტაციის წამოღებას და შემდგომ საბუღალტრო დამუშავებას.
  ეს ხელსაყრელია თქვენი კომპანიისათვის, რადგან ჩვენთან გადახდილი მომსახურების ღირებულება გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე ბუღალტერის ხელფასზე, საკანცელარიო, საბუღალტრო ფორმებზე და საბუღალტრო პროგრამის შეძენაზე გაწეული ხარჯი.
 ამასთანავე ჩვენი კომპანიის აუდიტორები მონიტორინგს გაუწევენ თქვენ სამეურნეო ოპერაციების აღრიცხვის სიზუსტეს და მათ შესაბამისაბას საგადასახადო კანონმდებლობასთან.
საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება ადგილზე
 იმ კომპანიებს სადაც საქმიანობიდან გამომდიანრე აუცილებელია ადგილზე ქონდეს საბუღალტრო სამსახური, ჩვენ ვთავაზობთ საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აღნიშნული სამსახურის დაკომპლექტებას ფინანსისტების, იურისტების, ბუღალტრების და ოპერატორების მეშვეობით. აღნიშნული სპეციალისტები, ჩვენი კომპანიის მითითებებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე ადგილზე აწარმოებენ  სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვას, მოამზადებენ საგადასახადო დეკარაციებს და კომპანიის ხელმძღვანელობისათვის საჭირო სხვა ინფორმაციას.
 ამასთანავე ჩვენი კომპანიის შიდა აუდიტის სამსახური ყოველთვიურად გადაამოწმებს მათ მიერ გაწეული საგადასახადო და საბუღალტრო აღრიცხვის სიზუსტეს.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company.

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით